Skolen skal udpege en kontaktperson

Vi beder jer give os navn og kontaktoplysninger på en kontaktperson, når I tilslutter jer aftalen via den elektroniske blanket. Kontaktpersonen bliver bindeled mellem os og jer, når vi sender infomateriale, som skal formidles videre til de øvrige ansatte. Det er en opgave af begrænset omfang.
Vores erfaring viser, at det fungerer godt, hvis det er en person, der har let adgang til at distribuere informationer via skolens digitale info-kanaler (f.eks. LærerIntra). Kontaktpersonen er også velkommen til at give os input, f.eks. i forhold til emner, der skal uddybes i vores infomateriale.